Skip to content

Rreth Nesh

VatanMed është klinikë që ofron shërbime në fushën e operacioneve kozmetike dhe operacioneve të mbjelljes së flokëve, mjekrës, mustaqeve dhe vetullave. Klinikë jonë është themeluar më 2007. Në mbarë botën kemi 16 degë kurse dega kryesore është në Stamboll. Prej se është themeluar VatanMed ka ofruar shërbime për më shumë se 50,000 njerëz.

Mbjellja e flokëve është art që kombinon shëndetin dhe estetikën. Për performimin e këtij arti, VatnMed ka një strukturë që përmbush nevojat e njerëzve që vuajnë nga problemi i rënies së flokëve. VatanMed ofron shërbim lidhur me gjithçka që ka të bëjë me flokët duke përfshirë operacionin e kujdesit të flokut. Për të siguruar lumturinë e klientëve ne zbatojmë politikë të çmimeve të orientuara nga njerëzit.

 
 

Rreth Nesh

VatanMed është kompani që ofron shërbime në fushën e operacioneve kozmetike dhe operacioneve të mbjelljes së flokëve, mjekrës, mustaqeve dhe vetullave.Kompania jonë është themeluar më 2007. Në mbarë botën kemi 12 degë kurse dega kryesore është në Stamboll. Prej se është themeluar VatanMed ka ofruar shërbime për më shumë se 40,000 njerëz.

Mbjellja e flokëve është art që kombinon shëndetin dhe estetikën. Për performimin e këtij arti, VatnMed ka një strukturë që përmbush nevojat e njerëzve që vuajnë nga problemi i rënies së flokëve. VatanMed ofron shërbim lidhur me gjithçka që ka të bëjë me flokët duke përfshirë operacionin e kujdesit të flokut. Për të siguruar lumturinë e klientëve ne zbatojmë politikë të çmimeve të orientuara nga njerëzit.

Moday to Friday: 8am to 7pm

Sunday: 10am to 2pm

Saturday: 10am to 5pm
 

Çfarë Bëjmë?

VatanMed është klinikë që vepron me vetëdijen e përgjegjësisë ligjore. VatanMed kujdeset për mjekun, spitalin dhe stafin mjekësor. Ne i kryejmë operacionet me nivel të lartë të komoditetit në spital të sterilizuar. Lumturia e klientëve është në nivelin më të lartë sepse operacionet tona janë pa shpime dhe pa dhembje.

16

Vitë

17

Shtete

250

Profesioniste

 

Çfarë Bëjmë?

VatanMed është organizatë që vepron me vetëdijen e përgjegjësisë ligjore. VatanMed kujdeset për mjekun, spitalin dhe stafin mjekësor. Ne i kryejmë operacionet me nivel të lartë të komoditetit në spital të sterilizuar. Lumturia e klientëve është në nivelin më të lartë sepse operacionet tona janë pa shpime dhe pa dhembje.

 

Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO

Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO Mesazhe nga CEO

Që nga krijimi i tij më shumë se 16 vjet më parë, grupi Vatanmed ka zhvilluar një gamë të gjerë shërbimesh estetike, dhe produkte bukurie me një aftësi të fortë për të personalizuar nevojat dhe dëshirat mjekësore dhe t’i lidhë ato me më shumë se 50.0000 klientë të kënaqur.

Grupet Vatanmed operacionet dhe shërbimet mjekësore karakterizohen nga një integrim vertikal. Kjo na lejon të mbështesim klientët tanë e cila është bërë për të ofruar një ofertë shumë të madhe të shërbimeve mjekësore, dhe produkte Interface duke iu drejtuar tregjeve të shumta në të gjithë globin me një përshtatje të vazhdueshme me nevojat e këtyre tregjeve.

Ky integrim vertikal nënkupton ekspertizë në shumë aftësi mjekësore në 17 degët dhe klinikat e Grupit, të specializuara për çdo vend, duke siguruar mjekë dhe ekspertë me njohuri të larta që ofrojnë gamë të gjerë shërbimesh mjekësore dhe shkallë ekstreme të lartë të rezultateve të mira.

Ne e konsiderojmë veten si një organizatë globale estetike mjekësore që ofron operacione cilësore, shërbime mjekësore, asistencë marketingu dhe çdo shërbim tjetër të kërkuar nga klientët tanë.

Pesëmbëdhjetë qendrat tona mjekësore të vendosura në mënyrë strategjike në çdo kontinent, afër tregjeve tona kryesore, sigurojnë veprime të shpejta dhe shërbim të përshtatur ndaj klientit.

Përveç kësaj fuqie globale, ne mbetemi me vendosmëri vendase në ndërtimin dhe rritjen e marrëdhënieve me klientët falë shitjeve tona të dedikuara dhe ekipeve mjekësore që banojnë në 15 vende të ndryshme. Klientët tanë përfitojnë shumë nga partneritetet e ngushta që ne ofrojmë, dhe aftësitë profesionale të ekipeve tona mjekësore.

Kombinimi i grupit Vatanmed është një përshtatje ideale. Ne kemi një histori të gjatë dhe të suksesshme në industrinë e operacioneve mjekësore dhe shërbimeve estetike. Ofertat tona janë plotësuese dhe ne ndajmë vlera të forta të kompanisë: produkte cilësore, shërbim të klientit të nivelit të parë dhe punonjës mjekësorë të shkathët që kanë përvojë në këtë fushë.

Sigurisht, faktorët njerëzorë janë në thelb të kësaj strategjie progresi, me përfshirjen e të gjithëve në të gjitha fazat, përfshirë sigurinë dhe mjedisin, të cilët janë elementë kryesorë të përparësive tona të përditshme. Si CEO i grupit Vatanmed unë qëndroj gjithmonë i ndezur dhe ndjek teknologjitë më të fundit, duke u përpjekur për të kënaqur çdo klient të vetëm.

Ugur Öztürk

Kryetar & CEO i VATANMED GROUP

Since its creation more than 15 years ago, Vatanmed group  has developed a broad range of aesthetic services, and beauty products with a strong capability to customize the medical needs and wants and connect them with more than 40.0000 satisfied customers.

Vatanmed groups medical operations and services are characterized by a vertical integration. This allows us to support our  clients which is made to provide a very large offering of medical services, and Interface products while addressing numerous markets around the globe with a continuous adaptation to the needs of these markets.

This vertical integration means expertise in many medical skills in the Group’s 15 branches and clinics, specialized for every country , ensuring high knowledge doctors and experts who provide wide range of medical services and extreme high rate of good results.

We view ourselves as a global medical aesthetic organization that provides quality operations, medical service, marketing assistance and any other services required by our customers.
Our fifteen medical centers located strategically in each continent, close to our main markets, ensure quick actions and tailored customer service.

In addition to this global strength, we remain resolutely local in building and enhancing customer relationships thanks to our dedicated sales and medical teams residing in 15 different countries. Our customers greatly benefit from the close partnerships we offer, and the professional skills of our medical teams.

Vatanmed group combination is an ideal fit. We  have a long and successful history in the industry of medical operations and aesthetic services.  Our pofferings are complementary, and we share strong company values: quality products, first-rate customer service, and resourceful medical employees who have experience in the field.

Of course, human factors are at the core of this progress strategy, with the involvement of everyone at all stages, including safety and environment which are key elements of our everyday priorities. As CEO of Vatanmed group I always stay ahed and follow the latest technologies, trying to please every single client.

Ugur Öztürk
Chairman & CEO of VATANMED GROUP

Rifitoni flokët tuaj me cilësinë turke

Rifitoni flokët tuaj
me cilësinë turke

Vizitoni
klinikën tonë

Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr 11 hyrja 3 Kati 3, 1000 Tirana, Albania

Rr. Nëna Tereza Nr. 1, Nr. 1 Prishtinë XK, 10000

Kontakt

Vizitoni
klinikën tonë

Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr 11 hyrja 3 Kati 3, 1000 Tirana, Albania

Rr. Nëna Tereza Nr. 1, Nr. 1 Prishtinë XK, 10000

Kontakt